Noticies

16/08/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals, de titularitat municipal, mobiliari i equipament clínic ,...
25/01/2016 Subvencions
En data 23 de novembre de 2015, es va reunir l’òrgan col·legiat competent de la Diputació de Tarragona i va emetre un informe favorable per a la concessió de les subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2015. Les subvencions concedides per...
29/07/2015 Subvencions
En el BOP núm. 50 de 2 de març de 2015, la Diputació de Tarragona va publicar les bases i la convocatòria per demanar subvencions a les Escola de Música de titularitat i gestió municipal pel curs 2014-2015. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·...
23/01/2015 Subvencions
La Diputació de Tarragona ofereix assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis d’acord amb l’art. 31 a) i 36 c) de la Llei 7/1985 i col•labora amb els ens locals en l’execució d’actuacions “prevenció d’incendis forestals”. La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Santa Coloma de...
23/01/2015 Subvencions
En data 28 de novembre de 2014, es va reunir l’òrgan col·legiat competent de la Diputació de Tarragona i va emetre un informe favorable per a la concessió de les subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2014. Les subvencions concedides per...
23/01/2015 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en la sessió de data 28 de març de 2014, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·...

Pàgines