Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals singulars i extraordinàries convocatòria 2017

25/11/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals singulars i extraordinàries convocatòria 2017

 

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 64, de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques que havien de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes i activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, any 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar dues subvencions per activitats culturals i d’interès ciutadà, de caràcter singular i extraordinari:

  • Dinamització OAM Escola Municipal de Música “Coneix i aprèn música”, amb un pressupost de 3.880,00 euros.
  • Festival de música “Viu la Música”, amb un pressupost de 8.095,15 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 21 d’octubre de 2017, va concedir dues subvencions:

  • una subvenció d’import 1.682,26 euros per a la realització Dinamització OAM Escola Municipal de Música “Coneix i aprèn música”.
  • una subvenció d’import 3.519,89 euros per a la realització del Festival de música “Viu la Música”.

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2017.