Concessió de subvencions destinades a les Escoles de Música de titularitat i gestió municipal pel curs 2016-2017, per part de la Diputació de Tarragona

21/09/2017 Subvencions

Concessió de subvencions destinades a les Escoles de Música de titularitat i gestió municipal pel curs 2016-2017, per part de la Diputació de Tarragona

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES ESCOLES DE MÚSICA DE TITULARITAT I GESTIÓ MUNICIPAL PEL CURS 2016 - 2017, PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

En el BOP núm. 64 de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar l’Annex III corresponent a les bases específiques que han de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades a les escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona pel curs 2016-2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció, per import de 50.000,00, per a les activitats de l’Escola de Música de titularitat municipal, amb un pressupost de 170.970,00 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 21 de juliol de 2017, va concedir una subvenció d’import 19.264,80 euros per a les activitats de l’Escola de Música de titularitat municipal.

Santa Coloma de Queralt, setembre de 2017.