Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, d’interessos de préstecs, convocatòria 2016

20/01/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, d’interessos de préstecs, convocatòria 2016

 

En data 13 de maig de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions d’interessos de préstecs 2016 del Servei d’assistència Municipal (SAM), i la va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 104, de data 1 de juny de 2016.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció pels interessos de préstecs,  convocatòria 2016, amb un pressupost de 156,43 euros.

 

Per Decret de Presidència de data 7 de desembre de 2016 es va concedir una subvenció d’import 125,14 euros per als interessos de préstecs.