Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural.

25/09/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural.

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i d'edificis singulars i patrimonials i de valor cultural (convocatòria 2017).

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 64, de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques per a la concessió de subvencions als Ajuntaments, i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions i a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, any 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció destinada a inversió per a la realització de les obres de l’arranjament de la Sagristia del Castell dels Comtes, amb un pressupost de 9.555,67 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 21 de juliol de 2017, va concedir una subvenció d’import 4.485,50 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

Santa Coloma de Queralt, setembre de 2017.