Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017

29/08/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i d’edificis singulars i patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2017

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 64, de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques que havien de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions i a gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, any 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria, dins la línia de gestió i funcionament d’equipaments municipals d’interès ciutadà, i va sol·licitar una subvenció  per a la gestió del Castell dels Comtes de Santa Coloma, amb un pressupost de 55.886,60 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 21 de juliol de 2017, va concedir una subvenció d’import 2.168,10 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

Santa Coloma de Queralt, agost de 2017.