Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats d’esport base, i a entitats esportives i a ens locals per activitats esportives de caràcter extraordinari

15/09/2017 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats d’esport base, i a entitats esportives i a ens locals per activitats esportives de caràcter extraordinari

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats d'esport base, i a entitats esportives i a ens locals per a activitats de caràcter extraordinari, convocatòria 2017.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 64, de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques que havien de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions a entitats esportives de la demarcació de Tarragona per a activitats d’esport base i a entitats esportives i a ens locals per activitats esportives de caràcter extraordinari any 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la realització d’una activitats esportiva de caràcter extraordinari, l’Eternal Running Invencible, amb un pressupost de 19.874,19 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 27 d’octubre de 2017, va concedir una subvenció d’import 3.477,95 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

Santa Coloma de Queralt, setembre de 2017.