Noticies

16/08/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, manteniment, convocatòria 2016. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt...
16/08/2016 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 26 de febrer de 2016, va aprovar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga, invasores i recollida d’animals domèstics abandonats, convocatòria 2016. L’Ajuntament de Santa...
25/01/2016 Subvencions
En data 23 de novembre de 2015, es va reunir l’òrgan col·legiat competent de la Diputació de Tarragona i va emetre un informe favorable per a la concessió de les subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2015. Les subvencions concedides per...
17/08/2015 Subvencions
En el BOPT núm. 50 de data 2 de març de 2015, la Diputació de Tarragona va publicar la convocatòria de bases per sol·licitar subvencions per a la gestió i funcionament dels equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i patrimonials i de valor cultural. L’Ajuntament de Santa Coloma...
29/07/2015 Subvencions
En el BOP núm. 50 de 2 de març de 2015, la Diputació de Tarragona va publicar les bases i la convocatòria per demanar subvencions a les Escola de Música de titularitat i gestió municipal pel curs 2014-2015. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·...
23/01/2015 Subvencions
La Diputació de Tarragona ofereix assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis d’acord amb l’art. 31 a) i 36 c) de la Llei 7/1985 i col•labora amb els ens locals en l’execució d’actuacions “prevenció d’incendis forestals”. La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Santa Coloma de...
23/01/2015 Subvencions
En data 28 de novembre de 2014, es va reunir l’òrgan col·legiat competent de la Diputació de Tarragona i va emetre un informe favorable per a la concessió de les subvencions per interessos de préstecs concertats per ajuntaments i consells comarcals. Convocatòria 2014. Les subvencions concedides per...
23/01/2015 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en la sessió de data 28 de març de 2014, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·...

Pàgines