Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, del Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023), corresponent a l’anualitat 2020

10/11/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, del Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023), corresponent a l’anualitat 2020

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 18 de maig de 2020, es va publicar l’aprovació definitiva de la convocatòria de subvencions del PAM, per al quadrienni 2020-2023.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar per al PAM 2020-2023, anualitat 2020, unes subvencions per a les següents actuacions objecte de la sol·licitud:

 

1. Millores a la piscina municipal, amb un pressupost de 74.972,31 €, IVA inclòs, es va sol·licitar al PAM anualitat 2020, una subvenció per import d’11.983,84 €.

2. Adquisició del cobert del c/ Francesc Moragas núm. 6, amb un pressupost de 30.000,00 euros, es va sol·licitar al PAM anualitat 2020, una subvenció per import de 28.500,00 €.

3. Rehabilitació del cobert del c/ Francesc Moragas núm. 6, amb un pressupost de 93.579,82 €, IVA inclòs, es va sol·licitar al PAM anualitat 2020, una subvenció per import de 88.900,82 €.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 27 d’octubre de 2020, va concedir les següents subvencions per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud:

 

1. Millores a la piscina municipal, concessió d’una subvenció per import d’11.983,84 €.

2. Adquisició del cobert del c/ Francesc Moragas núm. 6, concessió d’una subvenció per import de 28.500,00 €.

3. Rehabilitació del cobert del c/ Francesc Moragas núm. 6, concessió d’una subvenció per import de 88.900,82 €.

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2020