Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020

18/11/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 5 de març de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans, convocatòria 2020.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a actuacions destinades a la reducció de la proliferació d’animals espècies plaga en zones urbanes que afecten a la salut pública (puces, coloms i rates).

El pressupost total de les actuacions va ser de 6.090,53 euros, IVA inclòs.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 24 de novembre de 2020, va concedir una subvenció d’import 2.576,51 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2020.