Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, del Pla d’Acció Municipal 2019

13/07/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, del Pla d’Acció Municipal 2019

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, el 28 de febrer de 2019, va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019, per a l’execució de l’obra: “Protecció del marge dret del riu Gaià”.

Per decret de Presidència de la Diputació de Tarragona, de data 19 de juliol de 2019, es va concedir la següent subvenció:

Beneficiari: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt

Municipi: Santa Coloma de Queralt

Concepte: Protecció del marge dret del Riu Gaià

Pressupost Elegible: 70.000,00 euros

% concedit: 93,24%

Import concedit: 65.266,00 euros

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, en data 17 de gener de 2020, va sol·licitar una canvi de destinació de la subvenció PAM 2019, de l’execució de l’obra: “Protecció del marge dret del riu Gaià” per l’execució de l’obra “Millora dels talussos al riu Gaià”.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 30 de juny de 2020, va autoritzar el canvi de destinació de la subvenció del PAM 2019 i la nova destinació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt:

Nou objecte de subvenció:

Millora dels talussos al riu Gaià

Pressupost actuació:

69.998,52 €

Pressupost elegible:

69.998,52 €

% concedit:

93,24%

Sub. PAM 2019:

65.266,00 €