Santa Coloma de Queralt instal·la una estació de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics

11/08/2020 Subvencions

Santa Coloma de Queralt instal·la una estació de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, en data 26 de setembre de 2019, d’acord amb la Resolució EMC/2399/2019, de 12 de setembre, del Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Català d’Energia (ICAEN), per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega ràpida per al vehicle elèctric en el marc del Pla d'Acció per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019), va sol·licitar una subvenció per a la instal·lació d’una estació de recàrrega ràpida a Santa Coloma de Queralt, ubicada a la carretera de Montblanc (a tocar a l’oficina de la guàrdia municipal).

D’acord amb l’informe proposta de data 25 de novembre de 2019, de la persona que ocupa el càrrec de cap de Divisió de Gestió Energètica de l’ICAEN, que segons la base 7.2 de la Resolució EMC/1809/2019, de 28 de juny, és l’òrgan competent per a la instrucció del procediment. D’acord amb el que s’estableix a la base 8.1 de la Resolució EMC/1809/2019, de 28 de juny, es va resoldre atorgar la següent subvenció:

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE QUERALT. Una estació de recàrrega ràpida ubicada a Ctra. de Montblanc (a tocar a l'oficina de la guàrdia municipal), Santa Coloma de Queralt, per import de 40.000,00 €.