Noticies

10/11/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 18 de maig de 2020, es va publicar l’aprovació definitiva de la convocatòria de subvencions del PAM, per al quadrienni 2020-2023. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar per al PAM...
25/08/2020 Subvencions
Mitjançant Resolució TES/604/2019, de 8 de març (DOGC núm. 7830, de 14 de març de 2019) es va fer públic l’Acord del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua pel qual es van aprovar les bases d’una línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a...
11/08/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, en data 26 de setembre de 2019, d’acord amb la Resolució EMC/2399/2019, de 12 de setembre, del Departament d’Empresa i Coneixement, Institut Català d’Energia (ICAEN), per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions a...
13/07/2020 Subvencions
L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, el 28 de febrer de 2019, va sol·licitar una subvenció, dins del programa d’inversions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019, per a l’execució de l’obra: “Protecció del marge dret del riu Gaià”. Per decret de Presidència de la Diputació de Tarragona, de data...
20/01/2020 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 14 de març de 2019, va sortir publicada la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i a altres ens locals per a activitats culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries...
10/12/2019 Subvencions
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 22 de març de 2019, va aprovar la convocatòria de subvencions per a la implantació de mesures recollides en els plans d’acció per a l’energia sostenible (PAES) , i en els plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) dels...
10/12/2019 Subvencions
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, dins del Programa d’Inversions del Conveni Marc de la Diputació de Tarragona, gestionen i executen inversions de competència municipal i d’abast supramunicipal finançades amb càrrec a la dotació del conveni. El conveni preveu l’execució de les inversions...
Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la diputacio de tarragona
01/12/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·...
Actuacio realitzada amb la col·laboracio de la diputacio de tarragona
01/12/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 d’abril de 2019, es va publicar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va...
20/11/2019 Subvencions
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 14 de març de 2019, es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a activitats esportives de caràcter singular. L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol•licitar una...

Pàgines