Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per regular les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals, consistent en l’execució de les obres de millora dels punts d’aigua

23/01/2015 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per regular les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals, consistent en l’execució de les obres de millora dels punts d’aigua


La Diputació de Tarragona ofereix assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis d’acord amb l’art. 31 a) i 36 c) de la Llei 7/1985 i col•labora amb els ens locals en l’execució d’actuacions “prevenció d’incendis forestals”.


La Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt han cregut convenient adoptar mesures per fer efectiva la prevenció dels incendis forestals en una zona d’especial risc. 

Per aquest motiu i mitjançant la formalització d’un conveni, l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt portarà a terme l’execució de l’obra: “Construcció d’una bassa contra incendis a la pedania d’Aguiló”, així com el projecte o memòria valorada corresponent, i la direcció d’obra de les actuacions.

D’altra banda, la Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de data 19 de desembre de 2014, i per delegació de la Presidència, concedirà a l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt una subvenció per a regular les actuacions en matèria de prevenció d’incendis forestals d’import 23.000,00 euros per al finançament de l’esmentada obra.

 

logo_dipu_editora1232editora_7675