Concessió de subvencions,per part de la Diputació, destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals.

16/08/2018 Subvencions

Concessió de subvencions,per part de la Diputació, destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 86, de data 5 de maig de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 43, de data 1 de març de 2018, la Diputació de Tarragona va publicar l’extracte de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de 16 de febrer de 2018, de convocatòria de subvencions destinades al finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la realització d’un tancament perimetral a la bassa ubicada a Aguiló, amb un pressupost de 5.792,78 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 27 de juliol de 2018, va concedir una subvenció d’import 5.336,39 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, agost de 2018.