Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular

03/02/2018 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes culturals i d’interès ciutadà de caràcter singular

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a projectes culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular, extraordinari (convocatòria 2017)

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 64, de data 31 de març de 2017, la Diputació de Tarragona va publicar les bases específiques per a la concessió de subvencions als Ajuntaments, altres ens locals, entitats i persones per a projectes culturals d’interès ciutadà, de caràcter singular, extraordinari i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona, any 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la realització de les obres de pavimentació i embelliment del pati posterior del Castell dels Comtes, amb un pressupost de 19.183,34 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 1 de desembre de 2017, va concedir una subvenció d’import 4.422,36 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, gener de 2018.