Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics, convocatòria 2020

19/11/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics, convocatòria 2020

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 1 de juliol de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics, convocatòria 2020.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a la recollida de gossos i per a la compra de gàbies-trampa.

El pressupost total de les actuacions va ser de 726,00 euros, IVA inclòs.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 10 de novembre de 2020, va concedir una subvenció d’import 653,40 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2020