Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020

16/12/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 9 de juny de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal, convocatòria 2020.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a les quotes pendents de pagament dels dos desfibril·ladors (el fix i el portàtil) i per a la formació continuada de l’ús del desfibril·lador segons la normativa vigent.

El pressupost total de les actuacions va ser de 3.003,60 euros, IVA inclòs.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 1 de desembre de 2020, va concedir una subvenció d’import 2.148,26 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

Santa Coloma de Queralt, desembre de 2020.