Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, d’interessos de préstecs, convocatòria 2017

25/01/2018 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, d’interessos de préstecs, convocatòria 2017

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, d'interessos de préstecs, convocatòria 2017

En data 30 de juny de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions d’interessos de préstecs 2017 del Servei d’assistència Municipal (SAM), i la va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 18 de juliol de 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció pels interessos de préstecs, convocatòria 2017, amb un pressupost de 36,86 euros.

Per Decret de Presidència de data 12 de desembre de 2017 es va concedir una subvenció d’import 36,86 euros per als interessos de préstecs.

Santa Coloma de Queralt, gener de 2017.