Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 20-21

12/11/2021 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, destinades a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i organismes autònoms municipals per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona, curs 20-21

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 18 de juny de 2021, es va publicar la convocatòria de subvencions per a escoles de música de titularitat municipal de la demarcació de Tarragona curs 2020-2021.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a l’Organisme Autònom Municipal per al curs 2020-2021

El pressupost total de despeses es va estimar en 170.076,65 €.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 19 d’octubre de 2021, va concedir una subvenció d’import 31.640,11 euros per al finançament de l’escola de música de Santa Coloma de Queralt per al curs 2020-2021

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2021.