Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, del Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023), corresponent a l’anualitat 2021

26/04/2021 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, del Pla d’Acció Municipal (PAM 2020-2023), corresponent a l’anualitat 2021

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 18 de maig de 2020, es va publicar l’extracte de l’acord del Ple de la Diputació de Tarragona de data 8 de maig de 2020, de convocatòria de subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM), per al quadrienni 2020-2023.

 

L’Ajuntament de Sant Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar per al PAM 2020-2023, anualitat 2021, unes subvencions per a les següents actuacions objecte de la sol·licitud:

 

1. Substitució de 2 trams de fibrociment de la canonada en alta entre el pou del Codony i el dipòsit 2 de Santa Coloma de Queralt, amb un pressupost de 229.098,28 €, IVA inclòs, es va sol·licitar al PAM anualitat 2021 una subvenció d’import de 75.854,98 euros.

 

2. Arranjament de 7 camins del terme municipal de Santa Coloma de Queralt, amb un pressupost de 44.280,45 euros, IVA inclòs, es va sol·licitar al PAM anualitat 2021 una subvenció d’import 42.066,42 euros.

 

3. Actuacions prèvies a l’edifici de la farinera, fase 1, amb un pressupost de 150.060,10 euros, IVA inclòs, es va sol·licitar al PAM anualitat 2021 una subvenció d’import 142.476,36 euros.

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 23 de març de 2021, va concedir les següents subvencions per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud:

 

1. Substitució de 2 trams de fibrociment de la canonada en alta entre el pou del Codony i el dipòsit 2 de Santa Coloma de Queralt, concessió d’una subvenció per import de 75.854,98 euros.

 

2. Arranjament de 7 camins del terme municipal de Santa Coloma de Queralt, concessió d’una subvenció per import de 42.066,42 euros.

 

3. Actuacions prèvies a l’edifici de la farinera, fase 1, concessió d’una subvenció per import de 142.476,36 euros.

 

Santa Coloma de Queralt, abril de 2021