Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, de caràcter excepcional, convocatòria 2017

11/01/2018 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, de caràcter excepcional, convocatòria 2017

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, de caràcter excepcional, convocatòria 2017

El dia 31 de març de 2017, el Ple de la Diputació de Tarragona, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de caràcter excepcional del Servei d’Assistència Municipal, 2017.

El 30 de juny de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions de caràcter excepcional 2017.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 136, de data 14 de juliol de 2017, es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions de caràcter excepcional per al 2017.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a l’execució de les obres: “Pavimentació del carrer Orfeó Català”, per import de 22.103,38 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 15 de desembre de 2017, va concedir una subvenció d’import 8.436,04 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, gener de 2018.