Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020

26/11/2020 Subvencions

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2020

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data 9 de juny de 2020, es va publicar la convocatòria de subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, per a l’any 2020.

 

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a les següents actuacions objecte de la sol·licitud:

 

Actuació 1) Anàlisis de laboratori i els exàmens organolèptics.

Actuació 2) Adquisició de consumibles per garantir la qualitat de l’aigua.

Actuació 3) Actuacions de manteniment dels dipòsits municipals d’aigua.

 

El pressupost total de les actuacions va ser de 5.459,90 euros (sense IVA).

 

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 3 de novembre de 2020, va concedir una subvenció d’import 4.079,70 euros per a la realització de les esmentades actuacions objecte de la sol·licitud.

 

Santa Coloma de Queralt, novembre de 2020.