Concessió de subvenció als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà

23/08/2018 Subvencions

Concessió de subvenció als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà

Concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona, als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2018

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 25, de data 5 de febrer de 2018, es van publicar les bases específiques que havien de regir la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents amb població de fins a 10.000 habitants destinades a inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà, inclosos edificis i indrets singulars o patrimonials i de valor cultural, 2018.

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 46, de data 6 de març de 2018, es va publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions, d’acord amb les bases esmentades.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es va acollir a aquesta convocatòria i va sol·licitar una subvenció per a l’execució de les obres de: “Restauració de diverses sales del Castell dels Comtes”, per import d’11.256,63 euros.

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per acord de data 13 de juliol de 2018, va concedir una subvenció d’import 5.000,00 euros per a la realització de l’esmentada actuació.

 

Santa Coloma de Queralt, agost de 2018.